Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aušra Sukackienė

Specialiojo pedagogo veikla mokykloje

Tikslai:

siekti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(-si) kokybės gerinimo;

padėti pažinti specialiųjų poreikių turinčius mokinius, teikti jiems kvalifikuotą pagalbą;

Uždaviniai:

teikti specialiąją pedagoginę pagalbą (pamokas/pratybas) specialiųjų poreikių turintiems mokiniams:

konsultuoti mokytojus, tėvus dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo:

teikti rekomendacijas, padėti pažinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir juos lavinti.

Konsultacijų laikas: Trečiadienis, penktadienis (7.45-8.00)

Pratybų laikas: Trečiadienis (8.00-13.00) Penktadienis (8.00-12.00)

Kita veikla: Trečiadienis (13.00-15.00)