Naudinga informacija

Naudinga informacija

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Naudinga informacija


Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Progimnazijos uniforma

Progimnazijos uniforma

Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

Progimnazijos uniforma


Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

A+ R A-

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Pedagogo kvalifikaciją ir 3 metų pedagoginio darbo stažą;

mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu; 

gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas. Bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

gebėti vykdyti mokyklos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjos pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Atliekamos funkcijos:

teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai;

telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos, strategijos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų, projektų vykdymui; 

kontroliuoja, kaip mokinių gebėjimai, įgūdžiai ir žinios atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertina ugdymo rezultatus, teikia apibendrintą analizės medžiagą mokytojų tarybai; 

rengia ugdymo programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, bendradarbiauti ir atestuotis;

vykdo mokinių sveikatos, teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas;  

koordinuoja darbą su tėvais; 

vadovauja metodinei mokytojų veiklai, kuruoja metodinės tarybos darbą;

 pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;  

rengia statistines ataskaitas;  

prižiūri mokinių bylų tvarkymą;  

 kuruoja socialinio pedagogo, pagalbos mokiniui specialistų veiklą;  

 vadovauja darbo grupėms;

kuruoja mokyklos bibliotekos veiklą;

kuruoja mokyklos renginius;

kuruoja mokyklos vidaus kokybės įsivertinimo grupę;

kuruoja neformalųjį ugdymą;

kuruoja mokomuosius dalykus: kalbų., socialinių mokslų, klasių vadovų metodinę veiklą;

koordinuoja ugdymo programų įgyvendinimą;

vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus, atitinkančius progimnazijos tikslus ir uždavinius.


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 89 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis