Naudinga informacija

Naudinga informacija

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Naudinga informacija


Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Progimnazijos uniforma

Progimnazijos uniforma

Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

Progimnazijos uniforma


Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

A+ R A-

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Pedagogo kvalifikaciją ir 3 metų pedagoginio darbo stažą;

mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu; 

gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas. Bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

gebėti vykdyti mokyklos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Funkcijos:

telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos, strategijos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų, projektų vykdymui;

teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai;

kontroliuoja, kaip mokinių gebėjimai, įgūdžiai ir žinios atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertina ugdymo rezultatus, teikia apibendrintą analizės medžiagą mokytojų tarybai; 

rengia ugdymo programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų  ir metodų aptarimus;

skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, bendradarbiauti ir atestuotis;

vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas

koordinuoja darbą su tėvais; 

vadovauja metodinei mokytojų veiklai, kuruoja metodinės tarybos darbą;

rengia pamokų, neformalaus ugdymo tvarkaraštį,

tvarko mokytojų duomenų bazę; 

tvarko mokinių duomenų bazę:

rengia statistines ataskaitas; 

rengia mokytojų tarifikaciją;

vadovauja darbo grupėms;

išrašo pradinio išsilavinimo, mokymosi pažymėjimus bei veda šių dokumentų apskaitą;

kuruoja mokomuosius dalykus: užsienio kalbų, kūno kultūros, dorinio ugdymo, pradinių klasių, matematikos ir informatikos;

kuruoja užsienio kalbų, kūno kultūros, pradinių klasių ir dorinio ugdymo, matematikos ir informatikos metodinių, pailgintos dienos grupių veiklą;

koordinuoja ugdymo programų įgyvendinimą, mokinių pasiekimų vertinimą, lankomumo užtikrinimą;

rengia pusmečio, metinę pažangumo ir lankomumo suvestines;

pateikia ir atsako už  informaciją įstaigos interneto svetainėje;

vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavedimus, atitinkančius progimnazijos tikslus ir uždavinius.

 


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 27 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis