Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Logopedas

 

Mokykloje yra teikiama logopedo pagalba.

Logopedo funkcijos:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • padėti mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta švietimo ar specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • šviesti mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

DARBO LAIKAS

logopedė

Vidutė Zubrienė

Pirmadienis

1245 - 1600

Antradienis

1145 – 1600

Trečiadienis

1245 - 1600

Ketvirtadienis

1145 – 1600

Penktadienis

1145 – 1445

 

Informacijos apie mokinių kalbos raidą, sutrikimus, logopedinę pagalbą ir kitais specialiojo ugdymo klausimais galima rasti internetinėje svetainėje adresu

www.logopedas.puslapiai.lt

 

 

 

TOP