Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Apie mokyklą

Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Progimnazijos savininkas – Varėnos rajono savivaldybė.

Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencijas mokyklai nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, kiti įstatymai ir šie Nuostatai.

Progimnazijos buveinė – Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna.

Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – progimnazija.

Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

Progimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų ugdymo programas.

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis  ugdymas, kodas;

kitos švietimo veiklos rūšys:

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

TOP