Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.0-19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Socialinis pedagogas

Varėnos „Ryto“ progimnazijos

Socialinė pedagogė

Vaidilė Sukackienė

Tel. (8 310) 52 906

Vaikas gyvena aplinkoje, kur galioja tam tikros taisyklės, egzistuoja aiškūs vertinimo kriterijai, rodantys ko jam mokykloje siekti, o ko ne. Mokykla suteikia vaikui naujų galimybių, bet kelia ir naujų reikalavimų. Čia susiduriama su tokiomis problemomis kaip mokyklos nelankymas, maža mokymosi motyvacija, netinkamas mokinių elgesys ir kt. Socialinis pedagogas yra tas asmuo, kuris padeda spręsti moksleivių problemas, padeda jiems kritinėse situacijose, suteikia reikalingą informaciją.

Socialinio pedagogo paskirtis - būti vaiko advokatu visose vaikui kritinėse situacijose:

·         išklausyti vaiko problemas,

·         stengtis palaikyti vaiką ar jo globėjus,

·         būti tarpininku tarp vaiko ir kitų institucijų.

Socialinė pedagogė padeda vaikui:

·         tapti visateisiu visuomenės nariu;

·         pritapti prie įvairių gyvenimo sąlygų;

·         pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, patyčioms, prievartai mokykloje ar šeimoje;

·         skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;

·         skatina aktyviai visuomeninei veiklai mokykloje ir už jos ribų;

·         skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;

·         informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinė pedagogė bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, konsultuoja tėvus ar teisėtus vaiko atstovus, padeda geriau suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Pagrindiniai socialinio pedagogo darbo metodai:

·         individualus darbas;

·         darbas su grupe;

·         socialiniai tyrimai, juos galima taikyti dirbant su mokiniu, jo šeima.

Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis (Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, sveikatos priežiūros (Varėnos visuomenės sveikatos biuru) ir teisėtvarkos institucijomis.

 

Informacija mokiniams apie patyčias

Informacija tėvams apie patyčias

 

TOP