Naudinga informacija

Naudinga informacija

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Naudinga informacija


Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna, telefonas (8 310) 52 067, el. paštas ryto.mokykla@varena.lt, Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190108941

Tėvų diena

Tėvų diena

2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Tėvų diena


2022-11-24 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-01-12 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena 2023-04-27 , 18 val. 5-8 kl. tėvų diena

Progimnazijos uniforma

Progimnazijos uniforma

Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

Progimnazijos uniforma


Maloniai kviečiame įsigyti progimnazijos aprangą. Ją rasite internetinėje parduotuvėje https://unicornuniform.lt/varenos-ryto-progimnazija-88

A+ R A-

Direktorius

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas); 

 turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

 turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“;

būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 

išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

Direktorius atlieka šias funkcijas:

 tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; tvirtina darbuotojų darbo užmokestį ir darbo apmokėjimo sistemą;

nustato Progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, Progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

 tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančiojo personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

 priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

 suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

 sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

 organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius, rengia Progimnazijos metinės veiklos ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

 leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;

sudaro Vaiko gerovės komisiją ir kitas teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

sudaro Progimnazijos vardu sutartis įstaigos funkcijoms atlikti;

organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja mokyklos metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą;

rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

 inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

 bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos institucijomis; 

kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus Švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitos reikalavimus;

atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams;

vykdo kitas teisės aktuose ir Progimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.


Paieška

Svetainės informacijos rodyklė

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 36 svečiai ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Jaunimo sveikatos tinklas

Dienynas

Pamokų tvarkaraštis